livebase, Inc.
We are

livebase, inc.

Rotip is a completely brand-new platform for trip.

350

Shota Kouchi

Founder & CEO

Hiroshi Fukunaga

COO

Masashi Nakai

CIO

Naoki Yabumoto

CMO

Yasuhiro Yamashita

CFO

Souya Matsuoka

CTO